Klage

Parkeringsbot - Klage

Har du fått parkeringsbot ? Du blir sikkert irritert, men du har mest sannsynlig foretatt en ulovlig parkering eller ikke betalt for deg.

Alle klagene blir behandlet av Kredinor. Klagefristen er 3 uker etter ileggelsen.

Scann QR kode

Scan QR koden du finner på gullappen og følg instruksjonene

Klage via nett

Klikk for å sende klage via nett. Du finner også nettadressen på gullappen. Tast inn registreringsnummer og saksnummer.

Send inn skjema

Klikk for å laste ned skjema og sende inn:
På epost: roros@kredinor.no
Post:Røros Parkering ASHånesveien 17374 Røros

De vanligste klagene og svar på klagen

Som eier eller fører av bilen har du rett til å klage over parkeringsgebyr, kontrollsanksjon, eller inntauing hvis du mener at ileggelsen ikke er riktig.

I tillegg kan du søke om ettergivelse av «særlige grunner». Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold.

Betaling av parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner skal skje innen 3 uker fra utstedelsesdato.

Ileggelsene må du betale innen fristen selv om du fremsetter klage. Dersom du betaler parkeringsgebyret for sent, økes beløpet med 50 %, Dersom du betaler kontrollsanksjonen blir det tillagt et purregebyr på kr. 70.

<b>####Sett inn klageinfo####:</b>Røros Parkering AS bruker samme klageskjema som skal sendes inn elektronisk.

Klage skal fremsettes skriftlig og man må påføre navn, adresse og saksnummer.
Du må begrunne klagen og eventuelt legge ved dokumentasjon. Ved medhold på klage er det også viktig at klagen inneholder bankkontonummeret som du ønsker at pengene skal tilbakebetales til.

Du må klage innen innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).

Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift, kontrollavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing eller av- eller påstigning. (Gjelder ikke stanseforbud. Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)
 • Det var teknisk feil på betalingsautomat. (Ikke dersom det var flere automater på plassen.)
 • Nødrettlignende forhold, f.eks motorhavari, akutt sykdom. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)
 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Stansen varte i kun kort tid.
 • Bilfører måtte veksle penger.
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen.
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.
 • Sanksjoner ved brudd på førers plikter
  Les mer om prinsippavgjørelser

Dersom du feilparkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.

Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats kr 990

Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC- bevis).

Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats kr 660

Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre tid enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)
Vegtrafikkloven

Klage på utstedt parkeringsgebyr som ikke gis medhold, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet om resultatet kreves forelagt tingretten. Krav om forelegg for tingretten sendes via Røros parkering AS.

Klage på utstedt kontrollsanksjon som ikke gis medhold, kan innen to uker etter at klageren er underrettet om resultatet påklages videre til parkeringsklagenemnda.
Les mer om parkeringsklagenemnda.