Koronasmitten – Hva gjør vi i Røros Parkering AS – Oppdatert 13.3.2020
Situasjonen vurderes fortløpende. Vi forholder oss til myndighetenes Anbefalinger. Dialog med lokal helsemyndighet er opprettet. Det er fortsatt ordinær parkeringshåndheving i Røros.
Tiltak som er iverksatt:
· Ekspedisjonen er stengt for publikum. Kunder kan kontakte oss på telefon 724 11414 og epost post@rorosparkering.no
· Bemanningen er redusert til en ansatt på jobb inntil videre.
· Kunder anbefales å bruke elektronisk betalingsløsning via appen Easypark
· Tastatur på automatene desinfiseres to ganger daglig.

extenze male enhancement pills Extenze Male Enhancement has the most effective composition because every ingredient is herbal and extenze male enhancement pills they are not having any side effects on how to kick start male enhancement pills your health.This product is manufactured according to the GMP and FDA Standards.It is made without the addition of any preservative or synthesized chemical.This why do male enhancement pills give you heartburn product will give you atom energy levels and stamina so that you extenze male enhancement pills can how do male enhancement pills work perform why do male enhancement pills give you heartburn well how to kick start male enhancement pills in how to kick start male enhancement pills your bedroom fda approved male enhancement pills and your gym sessions.Your muscle how to kick start male enhancement pills growing power will also get a boost and you will see amazing results after doing basic exercises.Customer Experience,Harry, 45 years,I was looking for a male enhancement item that can improve my bedroom life but I was not able to find a trustworthy product in the market. After thinking a why do male enhancement pills give you heartburn lot, I started consuming Extenze Pills. This fda approved male enhancement pills why do male enhancement pills give you heartburn product has given me a new bedroom life extenze male enhancement pills because I was not able to make my partner happy for so extenze male enhancement pills many years and she is appreciating my performance now. My relationship was suffering a lot but now this product has already extenze male enhancement pills how do male enhancement pills work changed everything and I am really happy with how to kick start male enhancement pills my performance. I extenze male enhancement pills would love to how do male enhancement pills work why do male enhancement pills give you heartburn recommend this item fda approved male enhancement pills to why do male enhancement pills give you heartburn other men who are how do male enhancement pills work not able to enjoy their bedroom fda approved male enhancement pills extenze male enhancement pills life.Michael, 49 years,I tried a couple of male enhancement items in the past but each fda approved male enhancement pills one of them why do male enhancement pills give you heartburn gave me harmful effects and now I why do male enhancement pills give you heartburn was not ready why do male enhancement pills give you heartburn to take any male how to kick start male enhancement pills enhancement product. But my friend how to kick start male enhancement pills suggested Extenze Male Enhancement, I started consuming this item and within 3 days I was able to achieve high stamina and how do male enhancement pills work long-lasting abilities. I never thought that I will be able to extenze male enhancement pills see that smile on my partners face. But this product saved my life and I fda approved male enhancement pills was able to establish a new how do male enhancement pills work romantic relationship.

My Success extenze male enhancement pills Story With Volume why do male enhancement pills give you heartburn PillsI was a lucky one as the girl on whom I was crushing on also had how to kick start male enhancement pills a crush on how do male enhancement pills work how to kick start male enhancement pills me. how do male enhancement pills work When we extenze male enhancement pills came fda approved male enhancement pills to know about each other, we instantly accepted fda approved male enhancement pills the relationship.Hence, I knew why do male enhancement pills give you heartburn that we how do male enhancement pills work how do male enhancement pills work will indulge how to kick start male enhancement pills in a sexual fda approved male enhancement pills relationship why do male enhancement pills give you heartburn as well. As fda approved male enhancement pills a result, how to kick start male enhancement pills I wanted to impress my girlfriend from the word fda approved male enhancement pills how to kick start male enhancement pills how to kick start male enhancement pills go.I fda approved male enhancement pills went to one how to kick start male enhancement pills fda approved male enhancement pills of my closest friends who had so many why do male enhancement pills give you heartburn girlfriends, hence he recommended me Volume Pills as he extenze male enhancement pills was also using these pills to impress girls with fda approved male enhancement pills his sexual performance.I ordered these pills the very next extenze male enhancement pills day and started my extenze male enhancement pills consumption how to kick start male enhancement pills how do male enhancement pills work from extenze male enhancement pills the next week.Now all I needed why do male enhancement pills give you heartburn to do was to be fda approved male enhancement pills extenze male enhancement pills regular with the how do male enhancement pills work how to kick start male enhancement pills consumption why do male enhancement pills give you heartburn of Volume Pills and wait for the fda approved male enhancement pills how do male enhancement pills work results.Luckily for me, I did not have to wait much longer, I was able to notice how do male enhancement pills work great results from the third week itself.Finally, I invited my girlfriend, why do male enhancement pills give you heartburn and we had one of how do male enhancement pills work the most amazing how do male enhancement pills work sex. These were her statements. Hence, I was able to impress her with my semen volume.I could see the satisfaction on her face, and she was really happy when she was able to feel my sexual powers.

· Ved innhenting av søppel fra utplasserte søppelkasser skal ansatte bruke engangshansker benyttes. Innhenting reduseres til en gang pr uke eller etter behov.
· Ansatte har fokus på god hygiene og renhold, spesielt av hender.
· Håndhilsning og annen fysisk kontakt med kunder og ansatte skal unngås
· Ansatte skal rengjøre skanner, ratt, gearspaker og andre objekter flere personer tar i.
· Om ansatte foretar privatreise til et område som ikke er anbefalt  av FHI har ansatte informasjonsplikt til daglig leder.